2/20, Ansari Road, Daryaganj, Daryaganj, New Delhi, Delhi 110002

+91 9350050005, 9310693033, 9310709075

spanicker@vinar.org dheresh@vinar.org ajeesh@vinar.org

S.No. State Contact Number Name
01 Andhra Pradesh 9381093966 Aleem Siddique
02 Arunachal Pradesh 8013051343 K Prakashan
03 Assam 8013051343 K Prakashan
04 Bihar 8013051343 K Prakashan
05 Chhattisgarh 8013051343 K Prakashan
06 Goa 9310709075 Ajeesh
07 Gujarat 8447666352 Arun
08 Haryana 9310693033 Dheresh Upreti
09 Himachal Pradesh 9310693033 Dheresh Upreti
10 Jharkhand 8335052323 R K Paul
11 Karnataka 9382330840 N Ramasamy
11 Karnataka 9382330840 N Ramasamy
12 Kerala 9310709075 Ajeesh
13 Madhya Pradesh 9310693033 Dheresh Upreti
14 Maharashtra 8447666352 Arun
15 Manipur 8335052323 R K Paul
16 Meghalaya 8335052323 R K Paul
17 Mizoram 8335052323 R K Paul
18 Nagaland 8335052323 R K Paul
19 Odisha 8335052323 R K Paul
20 Punjab 9310693033 Dheresh Upreti
21 Rajasthan 8447666352 Arun
22 Sikkim 8335052323 R K Paul
23 Tamil Nadu 9381093966 Aleem Siddique
24 Telangana 9849160237 P Bhanarayana
25 Tripura 8335052323 R K Paul
26 Uttar Pradesh 9310693033 Dheresh Upreti
27 Uttarakhand 9310693033 Dheresh Upreti
28 West Bangal 8010051343 K Prakashan